183-dagenregeling: Uw salaris in Nederland belast?

Als inwoner van Nederland bent u belastingplichtig voor uw wereldwijde inkomen. Die basisregel kan voor problemen zorgen bij een kort verblijf in het buitenland. Immers, ook het andere land zal uw inkomen wat u verdient tijdens uw verblijf in dat land willen belasten. Bepalingen zoals de 183-dagenregeling zorgen er voor dat u niet dubbel wordt belast: vaak mag alleen het woonland (dus Nederland) belasting heffen.

De voorwaarden

In internationale situaties heeft veelal het werkland het recht om belasting te heffen op het inkomen dat wordt genoten tijdens het verblijf in dat land. In beginsel sluiten alle door Nederland gesloten belastingverdragen bij dat principe aan. Echter, op dit principe wordt een uitzondering gemaakt indien aan drie voorwaarden wordt voldaan: 1) het verblijf duur niet langer dan 183 dagen, 2) het salaris wordt betaald door een werkgever die niet in het werkland is gevestigd, en 3) de werkgever heeft geen vaste inrichting in het werkland. Een vaste inrichting is een activiteit die een belastingplicht tot gevolg heeft en is een ruim begrip.

183 dagen

Het lijkt eenvoudig, maar er zijn verschillende manieren om tot 183 te tellen. Veelal is de manier waarop moet worden bepaald of het verblijf korter of langer dan 183 heeft geduurd afhankelijk van de bepalingen van het belastingverdrag. Het kan gaan om 183 dagen binnen een kalenderjaar, een belastingjaar, of een aaneengesloten periode van 12 kalendermaanden. Een dagdeel telt in beginsel als een volledige dag.

Goed plannen en belasting besparen

Vooraf goed nadenken en eventueel advies inwinnen over de fiscale gevolgen van werken in het buitenland kan problemen voorkomen. U heeft per definitie te maken met twee verschillende belastingsystemen. Hoewel Nederland op basis van de bepalingen van het belastingverdrag het recht toekomt om belasting te heffen, betekent dat niet altijd dat u geen belastingaangifte moet indienen in het andere land, of andere fiscale verplichtingen heeft. Indien er geen belastingverdrag bestaat, zijn de bepalingen in de Nederlandse belastingwetgeving wat betreft het verrekenen van belasting etc. van toepassing.

Vragen?

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van Nederlandse belastingaangiftes met een internationaal aspect. Neem contact met ons op voor advies en meer informatie over onze dienstverlening.